Pre-Grant Publication Number: 20080172630
Filing Date: June 20, 2020
Inventors: Yingnong Dang, Dongmei Zhang, Min Wang, Xiaohui Hou, Jian Wang
Assignee: Microsoft Corporation
Current U.S. Classification: 715, 715/771000